Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak

Komunikaty zobacz archiwum »

15 listopada 2013 14:35

Zarządzenie dyrektora o wprowadzeniu instrukcji Bezpieczeństwa danych

ZARZĄDZENIE   Nr  9/2013

Dyrektora  Szkoły Podstawowej

im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku

z dnia 14 września 2013 roku

 

w sprawie: wprowadzenia Polityki  bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania

                  systemem przetwarzania danych osobowych przy użyciu systemu

                informatycznego i w sposób ręczny 

w  Szkole Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku

 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (  t.j ) Dz.U.z  2002 r. Nr 101, poz. 926   ze zmianami)  oraz   § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych                   i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać  urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych  ( Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

 Zarządza się, co następuje:

 § 1

 Wprowadzam  w Szkole Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku Politykę Bezpieczeństwa, której treść stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia oraz Instrukcję Zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych przy użyciu systemu informatycznego i w sposób ręczny, która stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.                 

 § 2

 Każdy pracownik jest obowiązany zapoznać się z treścią załącznika nr 1  i nr 2 do zarządzenia.

 § 3

 Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią powyższych załączników  zaopatrzone w podpis pracownika i datę, dołącza się do akt osobowych do części B. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4.

 § 4

 Pracodawca zobowiązuje wszystkich pracowników do przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa oraz stosowania w pracy Insrukcji  pod groźbą konsekwencji służbowych, przewidzianych prawem.

 § 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w BIP szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

                                                                                                              Administrator Danych Osobowych

                                                                                                                      Zdzisław Ratajczyk

Data wytworzenia dokumentu: 14.09.2013
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dyrektor
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 listopada 2013 14:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zdzisław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 412
15 listopada 2013 14:37 (Zdzisław Ratajczyk ) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 listopada 2013 14:35 (Zdzisław Ratajczyk ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl